Metec

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 • a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering
  daarvan zijn uitsluitend onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
  van toepassing.
 • b. Onder ‘’de wederpartij’’ wordt in deze voorwaarden verstaan:
  iedere (rechts)persoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden,
  rechtverkrijgenden of erfgenamen, die met ons een
  overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
 • c. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn
  (voor zover zij strijd opleveren met onze voorwaarden) uitdrukkelijk
  niet van toepassing op de met ons afgesloten overeenkomsten.
 • d. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene
  Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk
  tussen ons en wederpartij zijn overeengekomen.
 • a. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,
  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • b. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen en of opdrachten
  zonder opgaaf van redenen te weigeren. Niet-acceptatie
  wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen
  14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 • c. Indien wij van wederpartij gegevens, tekeningen, etc. ontvangen,
  gaan wij van de juistheid hiervan uit en wordt onze aanbieding
  hierop gebaseerd.
 • a. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met
  ons eerst dàn tot stand nadat wij de offerteovereenkomst getekend
  door de wederpartij retour hebben ontvangen, waarbij
  deze aanvaarding tevens als opdrachtbevestiging kan worden
  gezien. De datum van deze opdrachtbevestiging is bepalend.
  De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist
  en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen
  onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 • b. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende
  afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 • c. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende
  voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is
  voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling
  daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van
  de partij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige
  verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van
  zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
 • d. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de
  overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige informatie
  zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de
  uitvoering.
 • e. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat
  het ons vrij, indien wij dit noodzakelijk achten, een derde in
  te schakelen. De kosten hiervan worden aan de wederpartij
  doorberekend.
 • a. Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief B.T.W. en alle
  andere van overheidswege opgelegde heffingen. Eventuele
  koerswijzigingen worden doorberekend.
 • b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden,
  als hiervan wordt afgeweken geldt een toeslag.
 • c. Een verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt
  doorberekend in de verkoopprijs; een en ander met inachtneming
  van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften.
  Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de
  orderbevestiging worden vermeld.

Als meerwerk wordt beschouwd alle door de wederpartij
gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte
zijn begrepen, alsmede alle door de wederpartij gewenste wijzigingen.
Wordt tijdens de uitvoering extra werk opgedragen dan wordt dit
in regie uitgevoerd en achteraf gefactureerd. De meerkosten zijn
bindend voor de wederpartij.

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is
gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de verkoopprijs
(excl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief
gederfde winst.

 • a. De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het
  werk wordt verricht worden naar beste kunnen door ons bij
  benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Franco levering geschiedt alleen indien en voor
  zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en
  op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 • b. Overschrijding van door de bij benadering vastgestelde levertijd
  dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen,
  geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van
  schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. De beoordeling
  daarvan ligt bij ons. Bij excessieve overschrijding van de levertijd
  zullen wij in overleg met de wederpartij treden. Wegens
  overschrijding van de levertijd kan de wederpartij de order niet
  annuleren en/of betaling van de goederen weigeren.
 • c. De wederpartij is verplicht het geleverde werk, het geleverde
  en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten
  en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze
  controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken
  ter beschikking van de wederpartij staan.
 • d. De door de wederpartij geconstateerde kleine gebreken kunnen
  de goedkeuring van de levering niet doorkruisen. Kleine
  gebreken worden door ons hersteld indien zij binnen 14 dagen
  na (op)levering ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.
  Indien de oorzaak van het gebrek niet aan ons te wijten is komt
  het herstel voor rekening van de wederpartij.
 • e. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten onze schuld en die een
  wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen kunnen wij in
  rekening brengen bij de wederpartij. Ook het van kracht worden
  van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten
  van de overeenkomst niet aan ons bekend waren en konden
  zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van
  de tegenpartij komen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij,
op straffe van vergoeding en kosten, verplicht te zorgen:

 • a. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/
  of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de
  aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in
  welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet
  zal kunnen plaatsvinden.
 • b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage
  moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts
  alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering,
  montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn.
 • c. dat indien de uit te voeren werkzaamheden het aanbrengen van
  belijnen betreft: de (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cementen
  vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk
  anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en
  vetvrij en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.
 • d. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor
  elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming en eventuele
  andere op grond van de Arbo-wet en regelgeving voorgeschreven
  voorzieningen.
 • e. dat kabels, leidingen e.d. op de plaats waar de werkzaamheden
  moeten worden uitgevoerd worden aangegeven. Hiervoor
  dient gebruik te worden gemaakt van onze checklist.
 • f. dat het eventuele afval afgevoerd kan worden.
 • a. Onder ‘’overmacht’’ wordt ten deze verstaan:
  elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene
  omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
  door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 • b. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal
  zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst
  zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht
  oplevert zich niet meer voordoet.
 • c. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard,
  dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding
  van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 • d. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties,
  die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht,
  voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid
  is gebleken.
 • e. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de
  andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 • a. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet
  dwingend in de Wet geregeld is.
 • b. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende
  order nooit te boven gaan.
 • c. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare
  orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding
  van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect,
  waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken,
  dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 • d. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is
  ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het
  geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel
  waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 • a. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling
  genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na oplevering
  van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt,
  onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 • b. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden
  ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
 • c. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij
  geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben
  goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in
  behandeling genomen.
 • d. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij
  uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te
  leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.
 • e. Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting
  opschorten. Indien de reclame gegrond wordt bevonden
  kan de betalingsverplichting slechts opgeschort worden
  voor zover deze betrekking heeft op de reclame.
 • a. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen
  wij gedurende een nader overeen te komen periode
  garantie op de door ons geleverde producten. Wij verstrekken
  desgewenst een garantieverklaring. Deze garantie beperkt
  zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen
  storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage
  of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
  Indien er expliciet geen termijn voor garantie is bepaald, hanteren
  wij een garantietermijn van 1 jaar.
 • b. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt
  door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier
  aan ons verleent.
 • c. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken ten gevolge van normale
  slijtage, de verwaarlozing van onderhoud, het onjuiste
  onderhouden en onjuiste gebruik van het geleverde.
 • d. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of
  door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen
  aan het geleverde worden uitgevoerd.
 • e. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting
  onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 • f. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet
  tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst
  voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot
  garantie, zolang die situatie voortduurt.
 • a. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment
  waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties
  en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en
  werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de
  wederpartij zijn betaald. In geval van surséance van betaling,
  faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de
  wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk
  persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling
  of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
  annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde
  terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht
  op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen
  zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig
  opeisbaar zijn.
 • b. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens
  normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt,
  doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin
  strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 • c. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen,
  uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos
  pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken
  waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel
  waarvan zij deel uit maken. De door wederpartij ondertekende
  opdrachtbevestiging geldt als onderhandse akte zoals bedoeld
  in de wet.
 • a. Betalingen geschieden uitsluitend per bank, tenzij anders
  overeengekomen is. Voor de betalingen geldt een betalingstermijn
  van 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften
  aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve
  als betalingsdag aangemerkt.
 • b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in de eerste
  plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte
  kosten. Na de voldoening van deze kosten zullen betalingen
  worden afgeboekt op de openstaande factuur.
 • c. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
  tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance
  van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte
  van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden,
  onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit
  kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende
  verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een
  gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen, overgaat
  tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk
  gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar
  bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,
  dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar
  bedrijf, hebben wij het recht, op grond van de hierboven aangehaalde
  gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden,
  hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van
  de ons verleende diensten, terstond en zonder nadere ingebrekestelling
  nodig is geheel op te eisen, alles onverminderd
  ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
 • d. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn
  heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in
  verzuim en vanaf factuurdatum rente van 1% per maand (of
  een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande
  bedrag. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke
  – en gerechtelijke kosten voor rekening van de
  wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste
  15% van het verschuldigde factuurbedrag met inbegrip van
  voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Op als onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één
partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband
houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar
uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen
worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen
wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter
bevoegd is.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel d.d. 10 juni 2005
onder nummer 11032296

Download de Algemene Voorwaarden Metec bv hier